Finansiāli atbalstīti projekti, kas realizējami 2021. gadā

Pieaugušo izglītība (2020)

 • Vesels un aktīvs

Mērķis:

Sekmēt veselību veicinošu pakalpojumu pieejamību un veselību nostiprinošu paradumu veidošanu Kuldīgas novada senioriem.

Lauku atbalsta dienests (2020)

 • Vesels un aktīvs mūža garumā!

Mērķis:

Sekmēt senioru veselīgu paradumu veidošanu, nostiprināšanu un veselību veicinošu pakalpojumu pieejamību, sekmējot produktīvā dzīves ilguma pagarināšanos. Ieguldot līdzekļus veselības veicināšanā un slimību profilaksē, kopējās veselības jomas izmaksas ir zemākas nekā cīnoties ar sekām – ārstējot slimības. Tieši tādēļ ar veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu kopumu ir būtiski panākt iedzīvotāju izpratnes un attieksmes uzlabošanos un veselību veicinošas rīcības izvēli, tādējādi sekmējot iedzīvotāju atbildību par savu veselību un mazinot uzvedību, kas saistīta ar dažāda veida riskiem veselībai. Iegūtām zināšanām ir vērtība, tāpat kā gadiem. Var dzīvot ierastā dienas ritmā, bet var mēģināt kaut ko mainīt: dejot, nūjot, peldēt, smaidīt un skatīties uz gaismas pusi, arī rudens un ziemas tumšajā laikā saskatot burvību. Veselīgs dzīvesveids un pozitīvs skats uz dzīvi, nevis slimību ārstēšana, bieži vien ir svarīgākais garas un aktīvas dzīves noslēpums. Novecošanu novērst nevar, tomēr dzīves ilgumu un kvalitāti ietekmēt var. Lai senioru vecums ir kā iespēja, kā izaicinājums visam tam, kam darba dzīvē pietrūka laika!

Ikdienā noteicošais, protams, ir senioru pašsajūta, kas ietver labu veselību, fizisku un garīgu labsajūtu, slimību neesamību.

Pieaugušo izglītība

 • “Mainot sevi, maini pasauli”

Mērķis:

Radīt senioriem (cilvēkiem) izpratni par atkritumu apsaimniekošanu, otrreizējo pārstrādi un izmantošanu, aprites ekonomiku ( vairāk pārstrādāt, mazāk atkritumu poligonos).

Aktivitātes:

 • Lekcija ” Zero waste / bezatkritumu dzīvesveidā”.
 • Meistardarbnīca “Maisiņu izveide no krekliņiem un to apgleznošana” (Anna Doškina, ZERO WASTE LATVIJA, lektore)
 • Lekcija “Kā dzīvot zaļi, lieki netērējot”
 • Meistardarbnīca “No ražošanas atliekām – gatavotas rotaslietas” (Anitra Tooma , lektore, vides žurnāliste)
 • Lekcija “Mode un vide – kā tas skar mani” (Dace Akule, ilgtspējīgas modes eksperte, politoloģe)
 • Lekcija par atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgā, KKP pakalpojumi iedzīvotājiem (Kaspars Poriķis, Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs)

Lauku atbalsta dienests

 • Mākslas ABC senioriem

Mērķis:

Sekmēt senioru sevis pilnveidošanu un veselīgu paradumu veidošanu, nostiprināšanu un veselību veicinošu pakalpojumu pieejamību, sekmējot produktīvā dzīves ilguma pagarināšanos. Mācības domātas senioriem, lai saglabātu mentālo veselību un lai palīdzētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, un lai dotu ieguldījumu dalībnieku resursu apzināšanā un pasargātu vai atvieglotu izdegšanu. Ar mākslas palīdzību – gan zīmējot, gan gleznojot – radoši izpausties, iegūt prieku un atslābināties. Apgūt pamatprasmes profesionāla mākslinieka vadībā. Veicināt seniorus ilgtermiņā radoši nodarboties individuāli vai grupā. Apmācību mērķis ir iedrošināt apzināties savu radošo potenciālu un iedrošināt cilvēkus nodarboties ar mākslu. Veidot diskusijas par stresa un izdegšanas sindroma mazināšanu, tā rašanās iemesliem un piedāvāt praktiskas nodarbības ar mākslas un krāsu terapijas elementiem stresa un izdegšanas sindroma mazināšanai.

Borisa un Ināras Teterevu fonds

 • Kuldīgas senioru iespēju un prasmju pieturas 2021

Mērķis:

Dot iespēju Kuldīgas novada maznodrošinātajiem senioriem, kuriem mazas pensijas,  izvērtējot savus resursus un  gatavību saimniekot savos mazdārziņos, izaudzēt un sagatavot pārtiku savas ģimenes galdam nākošajai ziemai, tādējādi mazinot atkarību no pašvaldības un citu organizāciju palīdzības, no palīdzības saņēmējiem kļūtu par palīdzības devējiem. Sekmēt Kuldīgas senioru sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un iespēju radoši darboties, izveidojot skaistu relaksācijas / garšaugu – ārstniecības augu dārzu, kas priecēs gan tiešos projekta dalībniekus, gan apmeklētājus.

Sabiedrības integrācijas fonds

 • Dzīvojam kopā Latvijā

Mērķis:

Veicināt senioru izpratni par pilsonisko līdzdalību un līdzdarbības veidiem un veicinās SENIORU SKOLU savstarpējo sadarbību  Latvijā. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu programmas “NVO fonds” mērķa sasniegšanai – stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā īstenošanā, jo projekta ietvaros tiks īstenoti pasākumi, kas:

 • mazinās sociālo atstumtību senioriem, kas atbilstoši statistikas un pētījumu datiem pakļautas sociālās atstumtības riskam un ir ar zemiem ienākumiem;
 • nodrošinās jaunu zināšanu un prasmju apguvi mērķa grupai. Kā galvenā mērķa grupa izvirzīta Kuldīgas novada seniori, kuri jau aktīvi iesaistījušies “Senioru skolas” darbībā,. Ieguvēji būs arī Siguldas un Krāslavas senioru skolu dalībnieki, kā arī senioru ģimenes locekļi un sabiedrība kopumā;
 • seniori tiksies ar sabiedrībā pazīstamiem politiķiem, novada Domes darbiniekiem, institūciju darbiniekiem, iegūs atbildes savu problēmu risināšanai; 
 • veicinās senioru līdzdalību pasākumos, veicinot viņu iesaisti vietējās kopienas dzīvē;
 • apgūs un iemācīsies izmantot mobilās tehnoloģijas nolūkā uzlabot prasmes izmantot dažādus e-pakalpojumus;
 • izveidota sadarbības programma Latvijas senioru skolām;
 • apgūs zināšanas un līdzdarbosies  savas vides sakārtošanā, (katra paša sevis  nemitīga izglītošana un rīcība);

Projekta īstenošana sniegs tiešu un būtisku ieguldījumu programmas “NVO fonds” īstenošanā, jo projekta rezultāti:

 • veicinās senioru un pašvaldības darbinieku  dialogu, senioru  aktīvu līdzdalību un iekļaušanos vietējās kopienas dzīves aktivitātēs, veidosies pārliecība par iespēju ietekmēt  Kuldīgas novada pašvaldības lēmumus (līdzdalība pašvaldības politikas veidošanā);
 • veidos senioru un jauno ģimeņu kopīgu sadarbību un ilglaicīgu kontaktu ar mērķi veicināt iecietību, savstarpēju sapratni, kā arī nodrošināt  tradīciju, ieražu un kultūras iepazīšanu un aktīvu pilsonisko pozīciju arī pēc projekta pabeigšanas;
 • notiks paradumu maiņa, saņemot vispusīgu un objektīvu informāciju un sociālā tīklošanās;
 • stiprināta valstiskā apziņa, piederība LV;
 • iegūti jauni kontakti, veicināta sadarbība ar Latvijas senioru skolām (NVO).

Projekts “Mēs dzīvojam kopā Latvijā” sniegs būtisku ieguldījumu Latvijas attīstībā,

jo tiks veicināta NVO sadarbība, kultūras vērtību apmaiņa un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats. Projekta īstenošanas gaitā tiks izmantotas neformālās izglītības metodes, lai veicinātu  savstarpējo uzticību, aktīvu līdzdalības pozīciju, kā arī jaunu zināšanu un prasmju apguvi.

Aktivitātes:

 • Senioru aptauja
 • Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri
 • Tikšanās ar Kuldīgas novada domes deputātiem, institūciju, iestāžu vadītājiem
 • X,Y, Z un A paaudzes
 • Radošās darbnīcas
 • 4 radošās darbnīcas.
 • Saeimas apmeklējums
 • Prezidenta pils apskate
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums
 • Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
 • Siguldas Senioru skola
 • Krāslavas Senioru skola
 • Getliņi
 • Seniors un viedtālrunis , kā viņiem  “sadraudzēties”?

Aktīvo iedzīvotāju fonds

 • Uzdrošinies, iesaisties

Mērķis:

stiprināt biedrības “Kuldīgas Senioru skola”  institucionālo un cilvēkresursu  ilgtspēju un kapacitāti, veicinot labas pārvaldības un atklātības principus biedrības  un valsts sektora savstarpējā mijiedarbībā un sadarbībā. 

 • Realizējot projektu veikt sekojošus uzdevumus:                                                                                       sekmēt ilgtspējīgas vides attīstību,
 • nodrošināt jaunu biedru iesaisti biedrībā  un tās aktivitātēs,
 • izveidot labu mājas lapu  saziņas un informācijas nodrošināšanai,
 • dažādot finanšu avotus piesaisti,
 • uzlabot biedru un organizācijas vadības kompetences .

Aktivitātes:

 • Darba grupas darbs pie situācijas analīzes un rekomendāciju izstrādes
 • Apmācību cikls organizācijas vadībai un brīvprātīgajiem darbā ar senioriem, projektu rakstīšanā, senioru interešu aizstāvībā, pasākumu organizēšanā, jaunu biedru piesaistē, un  par ziedojumu piesaistes dažādām  tehnikām.
 • Mūsdienīgas biedrības mājas lapas izveide www.kuldigassenioruskola.lv
 • Sociālo tīklu kampaņa un sociālo ekspertu piesaiste
 • Kampaņa jaunu biedru piesaistei
 • Biedru “DOMNĪCA”
 • Noslēguma konference

Darīsim paši

 • Savai pilsētai

Mērķis:

Sekmēt Kuldīgas senioru sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un iespēju radoši darboties, izveidojot skaistu relaksācijas/garšaugu – ārstniecības augu dārzu, kas priecēs gan tiešos projekta dalībniekus, gan apmeklētājus

Uzdevumi:

 • Sadarbībā ar Kuldīgas Būvvaldi izveidot dārza plānojumu;
 • Sadarbībā ar Kuldīgas Restaurācijas centru izveidot kastes augu stādījumiem;
 • Aktīvi iesaistoties biedrības biedriem, atlasīt un izvēlēties nepieciešamos augus, iegādāties sēklas un stādus;
 • Aktīvi iesaistoties biedrības biedriem, izveidot relaksācijas/garšaugu – ārstniecības augu dārzu;
 • Nodrošināt dārza uzturēšanu un augu kopšanu, zālāja pļaušanu līdz sezonas noslēgumam.

NordPlus Adult

 • Vecums nav šķērslis II

Projektu kopīgi  īsteno Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, Rīgas Stradiņa universitāte, Tartu Universitāte, Krāslavas Senioru skola, Kuldīgas Senioru skola, Balvu NVO Azote, Harjumaa NVO 65B, Traķu izglītības centrs, Ķēdaiņu Vecā trešās paaudzes universitāte un Lietuvas Pensionāru savienība Bočiai.

Mērķis:

Celt pensionāru dzīves kvalitāti Baltijā, izstrādājot apmācības programmas, mācību materiālus, apmācot pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkus 10 tematiskos virzienos:

 • digitālās tehnoloģijas, datora un viedtālruņa lietošana; sociālie tīkli, drošība internetā; kā digitalizēt vecas fotogrāfijas, sakārtot albumos, pievienot informāciju;
 • sociālā aktivitāte, pilsoniskā sabiedrība; kā izveidot un vadīt NVO; brīvprātīgais darbs, sociālās palīdzības tikla veidošana; sociālais darbs – pensionāru iespēja;
 • kāpēc vecumā nepieciešams trenēt atmiņu un kā to darīt; būtiskākās kompetences, lai mācītos visu mūžu;
 • izometriskie vingrinājumi; veselība no fizioterapeita skatu punkta; pašmasāža, nūjošana, vingrošana;
 • pastaigas pa pilsētu izstrādāšana – karte ar maršrutu, interesanto objektu apraksti, darba laiki, cenas, gida pakalpojumi;
 • gatavs aiziet – praktiskie sociāli un garīgie aspekti; komunikācija starp dažādām paaudzēm – kā mazināt nesaprašanos;
 • juridiskās pamata prasmes – likumi, cilvēka tiesības, patērētāju aizsardzību, kā mazināt apkrāpšanas riskus;
 • pamatzināšanas par veselības aizsardzības sistēmu katram;
 • kā izveidot savas dzimtas koku.

3 programmas, ko izstrādā  un realizē Kuldīgas Senioru skola

 1. Vispārēja (ģenealoģiska) koka izveidošana. Dzimtas koka veidošanās. Varis Sants
 2. Pilsētas pastaiga – karte ar maršrutu, interesantiem objektiem, darba laikiem, cenām, stāstiem, gidu pakalpojumiem, pilīm, īpašumiem, baznīcām pašpārvaldē + kultūrā, mūzikā. Pastaiga ekskursijā pa pilsētu – karte ar maršrutu, apskates vietām, darba laiku, cenām, stāstiem, gidu pakalpojumiem. Pilis, muižas, baznīcas pašvaldībā + kultūra (mūzika). Ruta Orlova
 3. Izometriskie vingrinājumi, veselība no fizioterapeita viedokļa – pašmasāža, nūjošana, vingrošana. Izometriskie vingrinājumi. Veselība no fizioterapeita viedokļa – pašmasāža, nūjošana, vingrošana. Vineta Baukše