Aktīvo iedzīvotāju fonda finansiāli atbalstīts projekts

Kapacitātes projekti programmā Ilgtspēja un kapacitāte

Projekta nosaukums: “Uzdrošinies, iesaisties” (“Dare, get involved”)

Projekta ilgums:

No 2021-06 līdz 2023-05 (24 mēn.)

Projekta budžets: 10 607.78 EUR

Projekta kontaktpersona: Ruta Orlova, e-pasts: ruta.orlova@gmail.com, tel.: 26467724

Projekta mērķis:

Stiprināt biedrības kapacitāti, dažādojot finanšu avotus, uzlabojot biedrības vadības kompetences, kā arī izveidojot mūsdienīgu mājas lapu saziņas un informācijas nodrošināšanai un apritei.

Projekta vizītkarte:

Kuldīgas Senioru skola uzsāk dalību Aktīvo iedzīvotāju fonda kapacitātes projektā ar mērķi stiprināt organizācijas ilgtspēju un kapacitāti, dažādojot finanšu avotus, uzlabojot biedrības vadības kompetences, kā arī izveidojot mūsdienīgu mājaslapu www.kuldigassenioruskola.lv saziņas un informācijas nodrošināšanai un apritei. Organizācijas vadība un brīvprātīgie iegūs zināšanas darbā ar senioriem, projektu rakstīšanā, senioru interešu aizstāvībā, pasākumu organizēšanā, jaunu biedru piesaistē. Uzlabosies sabiedrības informētība par skolas darbību, izmantojot sociālo tīklu vietnes. Aktivitāšu rezultātā būs sasniegti ziedotāji finanšu piesaistes dažādošanai. Rezultātā seniori aktīvāk iesaistīsies savas kopienas labklājības nodrošināšanā, efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā. Būs nodrošināta biedrības darbība ilgtermiņā.

Projekta vizītkarte angļu valodā:

KULDIGA SENIOR CITIZEN SCHOOL starts participating in the Active Population Fund capacity project with the aim to strengthen the sustainability and capacity of the organization by diversifying financial sources, improving the association’s management competencies, as well as creating a modern website www.kuldigassenioruskola.lv for communication and information. The management of the organization and volunteers will gain knowledge in working with seniors, writing projects, defending the interests of seniors, organizing events, attracting new members. Public awareness of school activities through social networking sites will increase. As a result of the activities, donors will be reached for diversification of financial attraction. As a result, seniors will be more actively involved in the well-being of their community, more effective and influential in achieving their goals. The long-term operation of the association will be ensured.

Aktivitātes:

  1. Darba grupas darbs pie situācijas analīzes un darba plāna izstrādes.

Izstrādāta anketa senioru aptaujai.

Anketa pieejama šeit: https://forms.gle/5netCo9KokYdetk18

2. Mūsdienīgas biedrības mājas lapas izveide www.kuldigassenioruskola.lv

Aktivitātes īstenošanas periods no 2021-06-01 līdz 2022-05-31 (12 mēn.)

  • Apmācību cikls organizācijas vadībai un brīvprātīgajiem darbā ar senioriem, projektu rakstīšanā, senioru interešu aizstāvībā, pasākumu organizēšanā, jaunu biedru piesaistē, finanšu piesaistes dažādošanā.

Aktivitātes īstenošanas periods no 2021-10-01 līdz 2021-12-31 (3 mēn.)

Mācības notika 02.09., 09.09., 23.09., 30.09.2021.

Mācības vadīja Inga Pāvula (LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte-iegūtā kvalifikācija maģistra grāds pedagoģijā, kvalifikācija – starpkultūru supervīzijas, koučings un organizāciju attīstība, maģistra grāds personāla vadībā).

Mācībās piedalījās 37 interesenti . Notika atsevišķi konsultācijas mazajai grupai – aktīvam.

Mācību saturs:

  • Organizācijas iekšējo resursu apzināšana un attīstīšana, sasniedzamu mērķu izvirzīšana, lēmumu pieņemšana, inovāciju ieviešana.
  • Komunikācijas prasmju nozīme organizācijas mērķu sasniegšanā, publicitātes nodrošināšanā, jaunu biedru iesaistīšanā organizācijā.
  • Zināšanu un prasmju ieguve un nostiprināšana sadarbības un tīklošanās attīstīšanai ar citām organizācijām.
  • Komandas veidošana un saliedēšana attālinātās komunikācijas situācijā.

3. Aktivitātes sociālo tīklu vietnēs, jaunu biedru piesaiste.

Aktivitātes īstenošanas periods no 2021-11-01 līdz 2023-05-31 (19 mēn.)

4. Aktivitātes ziedotāju piesaistei

Aktivitātes īstenošanas periods no 2022-01-01 līdz 2023-05-31 (17 mēn.)